Potpuno rješenje za Internet poslovanje + Isprobaj bez obveze!

Saznaj više Izradi svoju web stranicu, pokreni webshop prodaju, oglasi svoj proizvode na FullTV-u i snimi video poslovnu priču.

Oglašavanje

OGLAŠAVANJE

1. Opće odredbe i definicije pojmova

1.2. FullTV je linearna audiovizualna medijska usluga, namijenjena prvenstveno članovima odnosno korisnicima FullBusiness.com Internet servisa. Dinamički sadržaji korisničkog profila se kroz proces produkcije pretvaraju u sadržaj za FullTV. Program FullTV-a okrenut je temama koje će u poslovnom smislu zanimati gledatelje. Dokumentarističkim pristupom, program govori o poslovnim idejama, eventualnim poteškoćama i rješenjima. Televizijski kanal FullTV, između ostaloga, omogućava korisnicima FullBusinessa komunikaciju sa određenim tržišnim okruženjem, odnosno mogućnost oglašavanja i teletrgovine.

1.3. NARUČITELJ je svaka fizička ili pravna osoba koja sklopi Sporazum o oglašavanju ili naruči emitiranje promidžbenog sadržaja sukladno ovim Općim Uvjetima poslovanja. Naručiteljem se smatra i agencija koja temeljem punomoći zastupa u ime i za račun trećih osoba (klijenata-oglašivača) ili za treće osobe (klijente-oglašivače) u svoje ime i za račun zakupljuje oglasni prostor. Pri sklapanju Sporazuma o oglašavanju agencija je obvezna priložiti registraciju iz sudskog registra, popis oglašivača (klijenata) za koje zakupljuje oglasni prostor, te dokaz o ovlaštenju za zastupanje oglašivača.

1.4. OPĆI UVJETI POSLOVANJA su ovi opći uvjeti kojima se, sukladno načelu savjesnosti i poštenja i pozitivnim propisima, uređuju opći uvjeti oglašavanja na FullTV, te međusobna prava i obveze stranaka u postupku oglašavanja. OUP čine sastavni dio Sporazuma o oglašavanju te dopunjuju posebne pogodbe iz Sporazuma o oglašavanju. Isključenje primjene pojedinih odredaba ovih OUP na ugovorni odnos oglašavanja moguće je isključivo izričitim odredbama sadržanim u Sporazumu o oglašavanju ili njegovim dodacima.

1.5. SPORAZUM O OGLAŠAVANJU je ugovor kojim se utvrđuju uvjeti oglašavanja i na koji se primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta. Naručitelj temeljem sklopljenog sporazuma o oglašavanju zakupljuje oglasni prostor FullTV određene vrijednosti, i temeljem sklopljenog sporazuma i/ili pojedinačnih narudžbi koristi zakupljeno oglašavanje za pojedini proizvod, uslugu, reklamnu kampanju i sl. Oglasni prostor se može zakupiti i temeljem pojedinačnih narudžbi Naručitelja koje FullTV prihvati sukladno ovim OUP. Na oglašavanje na FullTV se ne primjenjuju drugi usmeni ili pisani dogovori strana niti uvjeti poslovanja Naručitelja.

1.6. CIJENA OGLAŠAVANJA (zakupnina) utvrđuje se sukladno ovim OUP, Sporazumu o oglašavanju ili prihvaćenim pojedinačnim narudžbama.

2. NARUDŽBA I PRIHVAT NARUDŽBE:

2.1. Naručitelj dostavlja narudžbu u pisanom ili elektroničnom obliku ne kasnije od 2 dana prije početka naručenog emitiranja.

2.2. Svaka narudžba mora sadržavati slijedeće informacije:
naziv oglašivača
naziv proizvoda
početak i trajanje kampanje
netto vrijednost cjelokupne narudžbe
naziv i precizno trajanje TV spota

2.3. Potvrda narudžbe je obavijest da je narudžba prihvaćena, koja će biti poslana Naručitelju putem e-maila. FullTV će potvrditi svaku narudžbu u elektroničnom obliku prije početka realizacije narudžbe. Odbijanje narudžbe je obavijest da narudžba nije prihvaćena, koja će biti poslana Naručitelju putem e-maila.

2.4. FullTV ima pravo odbiti prihvat narudžbe , a nakon prihvata narudžbe zadržava pravo neemitirati naručeno oglašavanje iz pravnih, moralnih, tehničkih i sličnih razloga i/ili kršenja ugovornih obveza. Primjerice, FullTV može odbiti narudžbu ili ne emitirati naručeno oglašavanje ako je sadržaj oglašavanja protivan pozitivnim propisima u RH ili razumnim interesima ( uređivačkoj politici) FullTV-a. Narudžba može biti odbijena i u slučaju sumnje da Naručitelj nema dozvolu korištenja autorskih i ostalih srodnih prava na dostavljenom materijalu ili je očito da Naručitelj neće ispuniti druge obveze. U slučaju odbijanja narudžbe zbog ovdje navedenih razloga Naručitelj nema pravo na naknadu štete.

2.5. Naručitelj ima pravo otkazati narudžbu u pisanom obliku. U slučaju otkaza prihvaćene narudžbe, Naručitelju se obračunavaju troškovi u ovisnosti o vremenu otkaza u odnosu na naručeni početak realizacije i to kako slijedi:
ako se narudžba otkaže u roku do 120 sati prije početka emitiranja, Naručitelj je dužan platiti 50% vrijednosti narudžbe,
ako se narudžba otkaže u roku do 72 sata prije početka emitiranja, Naručitelj je dužan platiti 75% vrijednosti narudžbe,
ako se narudžba otkaže u roku do 24 sata prije početka emitiranja , Naručitelj je dužan platiti 85% vrijednosti narudžbe,
otkaz narudžbe 24 sata ili manje prije početka emitiranja nije moguć i u tom slučaju je Naručitelj dužan platiti 100% vrijednosti narudžbe,
ako Naručitelj nakon naručivanja ne dostavi materijal i/ili dokumentaciju za oglašavanje Naručitelj je dužan platiti 100% vrijednosti narudžbe.

2.6. Naručitelj je dužan FullTV u slučaju da FullTV ne emitira cjelokupno naručeno oglašavanje (kvantitativni nedostatak) obavijestiti u roku od 7 dana. Ukoliko u roku od 7 dana FullTV ne zaprimi pisani ili elektronični prigovor nepotpunog ispunjenja, izvršenje narudžbe će se smatrati potpunim. FullTV je , ukoliko je do manjka oglašavanja došlo zbog razloga na strani FullTV, obvezna isključivo realizirati nadoknadu razlike neručenog i emitiranog oglašavanja u odgovarajućim terminima.

3. EMITIRANJE

3.1. Naručeno oglašavanje emitira se u skladu sa Sporazumom o oglašavanju i ovim OUP na području na kojem FulllTV emitira program. Promidžbeni spotovi se emitiraju sukladno pozitivnim propisima, u promidžbenim blokovima (PP blok) ili pojedinačno kao samostalne pozicije vezane za određeni program. PP blok može biti isključivo ispred programa

3.2. FullTV samostalno određuje termine emitiranja oglašavanja u okviru svojih mogućnosti uz poštivanje interesa Naručitelja, osim ako se Naručitelj i FullTV nisu prethodno dogovorili o emitiranju oglašavanja unutar određenog termina. Precizno određeni termini oglašavanja predmet su Sporazuma ili pojedinačne narudžbenice.

3.3. FullTV ne jamči točno vrijeme emitiranja stanke za oglašavanje ili promidžbenog bloka. FullTV ne jamči da će se određeni promidžbeni spotovi emitirati unutar promidžbenog programa u točno određenom redoslijedu niti da umjesto programa koji je predviđen programskom shemom neće ponuditi drugi program.

3.4. Naručitelj je obvezan dostaviti materijal (TV spot) i odgovarajuću dokumetaciju za emitiranje TV spota najkasnije 4(četiri) dana prije početka naručenog emitiranja. FullTV ne odgovara za emitiranje protivno standardima ukoliko je materijal poslan sa zakašnjenjem ili je naknadno izmijenjen.

3.5. Naručitelj je obvezan prilikom dostave materijala za emitiranje dostaviti i odgovarajuću deklaraciju o TV spotu koja mora sadržavati: podatke o proizvođaču, naslov TV spota, točno trajanje TV spota (minuta, sekunda, frame), podatke o autoru, opis glazbene podloge (ime producenta, skladatelja, naslov i duljina korištenja glazbenog dijela), te izjavu o raspolaganju autorskim pravima na glazbu i druge elemente koji podliježu autorskim i srodnim pravima. Materijale koji neće sadržavati gore navedenu deklaraciju, FullTV će smatrati nepotpunima te ih neće biti obvezna emitirati. Odgovornost i trošak snositi će isključivo Naručitelj. Naručitelj je dužan video materijal dostaviti isključivo u digitalnom obliku, na cd/dvd mediju ili putem interneta. Quicktime MOV, h264/aac kompresija, 1080p/25 ILI SD PAL anamorphic 16:9.

3.6. Dokumentaciju i materijale za emitiranje FullTV pohranjuje i vraća ih Naručitelju samo na njegov zahtjev u roku od 30 dana nakon posljednjeg planiranog emitiranja. Ukoliko materijali ne budu zatraženi u roku od 30 dana , FullTV ima pravo uništiti ili drukčije poništiti materijal i dokumentaciju bez dozvole Naručitelja.

3.7. Naručitelj snosi rizik gubitka dokumenata i materijala u transportu.

3.8. Ako FullTV promijeni redoslijed programa zbog aktualnih događaja, događaja od osobitog javnog značaja, tehničkih razloga, više sile, štrajka ili zakonskih razloga i zbog toga nije u mogućosti emitirati promidžbenih materijal prije ili poslije ugovorenih termina, FullTV ima pravo emitirati promidžbeni materijal prije ili poslije ugovorenog termina. Ukoliko se odgodi termin emitiranja, FullTV će o tome obavijestiti Naručitelja i tražiti suglasnost za promjenu termina emitiranja, osim ako nije riječ o neznatnoj odgodi. Neznatnom odgodom smatra se odgođeno emitiranje unutar istog programskog konteksta te odgađanje termina emitiranja do 30 minuta.

3.9. U slučaju promjene programa zbog drugih razloga (osim navedenih u čl. 3.8.), FullTV će, u najvećoj mogućoj mjeri, prilagoditi žanr novog programskog konteksta prvotno ugovorenom. Ako Naručitelj u roku od 48 sati od primitka obavijesti o promjeni uloži osnovani prigovor, FullTV će Naručitelju osigurati novi naknadni termin emitiranja, bez obveze naknade bilo kakve štete, povrata naknade ili podmirenja bilo kakvog drugog potraživanja koje bi Naručitelj mogao isticati prema FullTV.

3.10. Naručitelj je je obvezan o eventualnim prigovorima vezanim uz kvalitetu emitiranja naručenog oglašavanja obavijestiti FullTV tijekom ili neposredno nakon emitiranja i to pisanim putem odmah, odnosno nakasnije 2 (dva) dana nakon emitiranja. Po isteku navedenog roka, izvršavanje narudžbe će se smatrati ispunjenjem bez nedostataka.

3.11. FullTV neće biti odgovoran po bilo kojoj osnovi ukoliko nije bio u mogućnosti izvršiti emitiranje promidžbenog materijala krivnjom ili nepažnjom Naručitelja (npr. loša kvaliteta promidžbenog materijala, nepravovremena dostava promidžbenog materijala i sl.), ili ako se Naručitelj nije pridržavao odredbi UOP ili Sporazuma o oglašavanju.

3.12. U slučaju da promidžbeni materijal nije emitiran ili nije emitiran na način kako je ugovoreno s Naručiteljem , a razlozi za to su na strani FullTV , odgovornost FullTV će biti ograničena isključivo na naknadno emitiranje u odgovarajućem programskog kontekstu , FullTV će pravodobno obavijestiti Naručitelja o novom terminu emitiranja.

3.13. U slučaju više sile (izvanrednog stanja, dana žalosti na državnoj razini, udara groma, tuče, poplave, političkih nemira, demonstracija, štrajkova, rata, nestanka struje i sličnih izvanrednih i nepredvidivih okolnosti ), FullTV pridržava pravo izmjene rasporeda emitiranja promidžbenog materijala ili pravo da promidžbene sadržaje uopće ne emitiraju u programu. Naručitelj u navedenim slučajevima nema pravo zahtijevati naknadni termin emitiranja iz točke 3.9 ili 3.12 OUP niti pravo na bilo kakvo drugo potraživanje prema FullTV .Ako u slučaju više sile FullTV promidžbeni materijal ne emitira u potpunosti, ili na čitavom području emitiranja, FullTV nije obvezan ponovno emitirati promidžbeni materijal niti nadoknaditi Naručitelju bilo kakvu štetu.

4. ZAKUP OGLASNOG PROSTORA

4.1. Zakupnina (cijena emitiranja promidžbenog sadržaja) utvrđuje se sukladno Sporazumu o oglašavanju i ovim OUP.

4.2. Ukoliko je Sporazum o oglašavanju sklopila ili pojedinačnu narudžbu oglašavanja za svoje klijente podnijela agencija, ista je dužna o uvjetima oglašavanja FullTV obavijestiti svoje klijente i oglasni prostor FullTV svojim klijentima fakturirati pod tim uvjetima, odvojeno od svoje agencijske naknade.

5. UVJETI PLAĆANJA

5.1. Cijena naručenog oglašavanja mora biti u potupnosti podmirena najmanje 24 sata prije emitiranja osim ukoliko je drugačije utvrđeno Sporazumom o oglašavanju.

5.2. Ukoliko je sporazumom o oglašavanju isključena primjena gornjeg čl.5.1. ovih OUP, računi se izdaju i dostavljaju Naručitelju do 15.-og u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca emitiranja. Račun s prikazom realiziranog oglašavanja, koji se sastavlja u skladu s Sporazumom o oglašavanju,ovim OUP i Programskog Shemom, FullTV šalje Naručitelju elektronički, putem e-maila. Račun dospijeva na naplatu u trenutku kada ga je Naručitelj primio.

5.3. Ukoliko u pojedinačnom slučaju nije drukčije određeno, smatra se da Naručitelj kasni s plaćanjem ako iznos nije odobren na račun FullTV s danom dospijeća računa. Ukoliko računi nisu podmireni o dospijeću, FullTV ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

5.4. Naručitelj vrši plaćanje sukladno propisima Republike Hrvatske. Plaćanje je izvršeno kada sredstva budu odobrena na račun FullTV. Eventualne dodatne troškove bankarskih provizija i naknada snosi Naručitelj. Naručitelj vrši plaćanje isključivo na bankovni račun FullTV koji je naveden na računu.

5.5. Valuta za sve oblike plaćanja u RH je hrvatska kuna. Na plaćanje u stranim sredstvima plaćanja se primjenjuju odgovarajući propisi o platnom prometu.

5.6. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, FullTV ima pravo odgoditi izvršenje narudžbe i odbiti nove narudžbe, a Naručitelj gubi stečene pogodnosti. U slučaju kašnjenja u plaćanju duljeg od 15 dana po pojedinom računu, ili opetovanog kašnjenja s plaćanjem računa, FullTV je ovlašten raskinuti ugovorni odnos i primjeniti odredbe 5.7. i 5.8.

5.7. Ukoliko se kontrolom naručivanja i emitiranja utvrdi da Naručitelj ne poštuje odredbe Sporazuma o oglašavanju ili ukoliko Naručitelj ne iskoristi u cijelosti ili djelomično zakupljeni oglasni prostor, vrši se obračun ugovorenog i stvarno ostvarenog oglašavanja i pogodnosti, te se Naručitelju ispostavlja račun na ime svih ugovorenih pogodnosti i razlike iznosa koji bi bio dužan platiti za ostvareno oglašavanje da je isto bilo ugovoreno na bazi stvarno ostvarenog udjela oglašavanja na FullTV u odnosu na ukupno TV oglašavanje Naručitelja u istom periodu ili da je zakupljeni oglasni prostor iskorišten u cijelosti.

5.8. U slučaju iz gornjeg čl. 5.7. FullTV je ovlašten raskinuti sklopljeni Sporazum o oglašavanju i Naručitelja teretiti za izgubljenu dobit. Pod izgubljenom dobiti se podrazumjeva ukupan iznos oglašavanja (budžeta) koji se Naručitelj obvezao iskoristiti na FullTV za vrijeme važenja Sporazuma umanjen za iznos realiziran za vrijeme dok je Sporazum bio na snazi.

6. PRAVA KORIŠTENJA

6.1. U svrhu emitiranja naručenog oglašavanja, Naručitelj na FullTV prenosi sva potrebna autorska i srodna prava i druga prava intelektualnog vlasništva vezana uz emitiranje i korištenje promidžbenog sadržaja u obujmu potrebnom za izvršavanje narudžbe, i dužan je u slučaju potrebe o tome FullTV izdati odgovarajuću potvrdu. FullTV ima pravo ta prava, koja posebno uključuju televizijska prava i prava emitiranja drugim sredstvima, prava obrade i arhiviranja, prenijeti na treću stranu i FullTV može za izvršavanje tih poslova odabrati.

6.2. Prava iz prethodnog članka prenose se bez ograničenja, i sadržavaju pravo emitiranja u svim oblicima emitiranja koji postoje ili će tek nastati, uključujući i prijenos putem Interneta, satelita ili kabela.

7. OBVEZE NARUČITELJA

7.1. Naručitelj jamči da je nositelj i ovlaštenik svih autorskih i srodnih prava te drugih prava intelektualnog vlasništva potrbnih za korištenje i emitiranje promidžbenog sadržaja te da ih može prenijeti na FullTV.

7.2. Naručitelj je odgovoran za pribavljanje svih dozvola od nositelja autorskih i srodnih prava odnosno kolektivnih udruga za zaštitu autorskih i srodnih prava u Republici Hrvatskoj te snosi sve s tim povezane troškove. Po zahtjevu FullTV-a, Naručitelj će trenutno dostaviti dokaze o valjanosti autorskih prava i drugih srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na emitiranje promotivne poruke.

7.3. Naručitelj jamči da se pridržava svih važećih propisa o elektroničkim medijima, elektroničkim komunikacijama, kao i ostalih relevantnih propisa Republike Hrvatske.

7.4. Zakupljeni oglasni prostor ili drugo pravo ili obvezu Naručitelja bez izričite pisane suglasnosti FullTV-a nije moguće ustupiti drugom klijentu, agenciji ili naručitelju.

7.5. Naručitelj snosi potpunu odgovornost za sadržaj promidžbene poruke. U slučaju zahtjeva trećih osoba u vezi s autorskim i srodnim pravima, pravima intelektualnog vlasništva ili drugim pravima trećih osoba, ili u slučaju postupanja nadležnih tijela vezano uz emitiranje promidžbenih sadržaja, Naručitelj se obvezuje otkloniti odgovornost od FullTV te osloboditi i odštetiti FullTV i druge osobe iz ovog članka OUP bilo koje i svake štete koja prijeti ili koju pretrpe zbog prigovora, tužbe ili drugog iznesenog zahtjeve protiv FullTV, njenih radnika, direktora, članova društva, predstavnika, sljednika i/ili primatelja ustupanja, bilo da su zahtjevi neutemeljeni ili utemeljeni , kao i posljedica s osnove odgovornosti, presude , optužbe , odvjetničke i/ili druge naknade te drugih troškova bilo koje prirode koje mogu pretrpjeti kao rezultat protupravnog postupanja Naručitelja i/ili kršenja obveza iz OUP ili Sporazuma, bez obzira na Naručiteljevu krivnju.

Sve prijedloge ili primjedbe svaki korisnik može poslati korišteći ponuđeni kontakt: tehnika@fulltv.hr

8. OSTALE ODREDBE

8.1. Sadržaj Sporazuma o oglašavanju i sve informacije koje su razmijenjene prije ili za vrijeme pregovora i primjene navedenog Sporazuma o oglašavanju će se smatrati povjerljivima i ugovorne strane neće otkriti takav sadržaj ili informacije trećim osobama. Ugovorne strane će biti odgovorne za štetu u slučaju otkrivanja povjerljivih informacija, osim ukoliko nije drugačije određeno primjenjivim odredbama pozitivnih propisa.

8.2. Međusobna komunikacija Naručitelja i FullTV-a odvijat će se elektroničkim putem, dostavom na e-mail adrese naznačene u Sporazumu o oglašavanju ili u prihvaćenoj pojedinačnoj narudžbi Naručitelja. Za slučaj spora, dostava će se vršiti pisanim putem na adrese strana navedene u Sporazumu o oglašavanju.

8.3. Ukoliko koja od odredaba OUP jest ili postane ništava, preostale odredbe će ostati na snazi.

8.4. Na ove se OUP primjenjuje hrvatsko pravo, te će svi mogući sporovi koji mogu proizaći iz istih biti riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Splitu.

 
9. FULLDISPLAY

EX NEXU d.o.o. nudi uslugu oglašavanja putem FullDisplaya smještenog na lokaciji "Riva Split".

FullDisplay veličine 9m2 nalazi se u Ulici kneza Domagoja bb (Caffe bar inBOX) na samom ulazu u trajektnu luku.

Prednosti oglašavanja na FullDisplayu "Riva Split":
- Mogućnost reprodukcije slike, teksta i videa 24 sata na dan, 365 dana u godini
- Minimalno 360 puta dnevnog oglašavanja, minimalno 10 800 puta mjesečnog oglašavanja
- Atraktivna lokacija te veća uočljivost i privlačenje pažnje potencijalnih kupaca ili klijenata
- Mogućnost svakodnevne besplatne promjene reklamnih spotova

Cijene oglašavanja na FullDisplay "Riva Split":
Napomene:
- U cijene nije uračunat PDV
- Emitiranje reklamnih spotova može biti kraće ili duže od navedenih
- Mogućnost izrade telopa uz dodatnu naknadu
- Mogućnost izrade animiranih telopa uz dodatnu naknadu
Ova web stranica koristi "kolačiće" za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja pristajete na njihovu uporabu. Uredu